Noorsootöötaja Ekspert

Siin astmel on noorsootöötaja, kellel on noorsootöö erialane magistrikraad või töö käigus
omandatud kutseoskused. Ekspert noorsootöötaja tegutseb kiirelt, paindlikult ja sujuvalt. Ta
suudab tajuda ja hinnata situatsioone intuitiivselt ja teha õigeid otsuseid ja rakendada sobivaid
meetodeid ilma pikema analüüsita ja arutluseta. Ta on noortevaldkonna trendide teadja, looja ja
noortepoliitika kujundaja. Juhendab teisi noorsootöötajaid ja on mentoriks teistele
noortevaldkonna spetsialistidele.
Kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1.

1) Kutsealase fookuse seadmine

● Juhin ja arendan oma organisatsiooni ja noortevaldkonda kohalikul, maakondlikul,
riiklikul või rahvusvahelisel tasandil;
● Juhendan noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante;
● Sean eesmärgid järjepidevaks enesearenguks ja professionaalse taseme hoidmiseks;
● Spetsialiseerun valdkonna siseselt.

2) Mitmekesiste tööülesannete täitmine

● Loon tingimused ja võimalused, et arendada ning korraldada noortevaldkonda
riiklikul, kohalikul või võimalusel rahvusvahelisel tasandil;
● Loon uusi koostöövorme valdkonna siseselt ja koostöös sidus valdkondadega;
● Juhendan teisi noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante, üliõpilasi;
● Juhin noorsootöö asutusi, organisatsioone või koostöö- või erialavõrgustikke.
● Tunnen ning loon noorsootöö valdkonda reguleerivaid õigusakte (strateegiaid) ning
oskan neid oma töös kasutada;
● Planeerin ja viin läbi regulaarselt avalikke esinemisi ja meediakajastusi, avaldan
arvamusartikleid ja viin läbi avalikkuse teavitamist;
● Viin regulaarselt läbi või koordineerin noorsootöö valdkonna hindamisi- tegevuskava,
kvaliteet, seire jms;
● Hoian end kursis teadmispõhiste arengutega, värskete uurimustega.

3) Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine

● Mina õppijana ja juhendajana;
● Loon uusi paradigmasid noorsootöös.

4) Oma nõrkuste ja tugevuste hindamine ning arendamine:

● Kriitiline refleksioon;
● Osalen oma arenguvajadustest ja töö spetsiifikaga seotud täiendkoolitustel.