Noorsootöötaja Algaja

Siin tasemel on noorsootöötaja, kes võib olla ilma noorsootöö kõrghariduseta või on
sidusvaldkonna haridusega, omab osakutset. Töötanud noortevaldkonnas piisavalt, et aru saada
noorsootöö põhimõtetest. Koolitustel osalemine seni juhuslik (vastavalt pakkumistele ja
valikutele).
Sammud, mis toetavad kogemuse saamist, koolitusvajadusi ning erialase kompetentsi arengut
järgmisele astmele liikumiseks:

1) Ametialase fookuse seadmine koostöös mentori või tööandjaga

● Otsin mentori või osalen õpikogukonnas;
● Eesmärgistan enda ametialase fookuse, mis toetab asutuse tööplaani, noorsootöö
arengukava ja enda professionaalset arengut;
● Tean noorsootööd reguleerivaid õigusakte.

2) Mitmekesiste tööülesannete täitmine

● Töötan regulaarselt noortega nii grupis kui individuaalselt;
● Selgitan välja noorte arenguvajadused ja arvamuse ning kaardistan seda regulaarselt;
● Kasutan erinevaid töökeskkondi sh sotsiaalmeedia kanalid;
● Loon usaldusliku ja turvalise keskkonna noortele;
● Vahendan ja levitan noorteinfot;
● Teen koostööd võrgustikuga;
● Planeerin ja viin ellu lihtsamaid projekte või planeeritud tegevusi ja koostööprojekte
kasutades erinevaid kaasamismeetodeid ja pean arvestust;
● Teen regulaarselt kindla eesmärgiga esinemisi publiku sh noorte ees ja pean nende üle
arvestust;
● Annan sisendi või teen ise meediakajastusi sh sotsiaalmeedia postitused ja pean nende
üle arvestust.

3) Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine

● Koos noortega;
● Eneserefleksioon;
● Koos mentoriga;
● Võtan kasutusele erinevaid mitteformaalse õppe meetodeid ja kujundan neist endale
andmebaasi.

4) Oma nõrkuste ja tugevuste hindamine ning arendamine (arenguvestlus)

● Osalen vähemalt kolmel noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolitustel,
millest soovituslikult vähemalt 1 rahvusvaheline.
● Oskan analüüsida ja kaardistada enda tugevusi, nõrkusi ja arenguvajadusi.