Noorsootöötaja Uus tulija

Siin astmel on need noorsootöötajad, kes on läbinud mõne noorsootööalase või pedagoogilise
koolituse või töötavad esimest aastat noorsootöötajana, oskavad teha lihtsamaid tegevusi
noorsootöös. Ei oma noorsootöö kutset.
Sammud, mis toetavad kogemuse saamist, koolitusvajadusi ning erialase kompetentsi arengut
järgmisele astmele liikumiseks:

1) Igapäevatöös fookuse seadmine koostöös mentori või tööandjaga:

● Otsin mentori, kelleks võib olla juht või staažikam kolleeg;
● Tean oma asutuse üldiseid suundi ja noorsootöö toimimise põhimõtteid;
● Omandan baasteadmised noorteinfo põhimõtetest;
● Tean, mis õigusaktid noorsootööd reguleerivad.

2) Mitmekesiste tööülesannete täitmine:

● Viin ellu noorsootöö tegevusi;
● Töötan regulaarselt noortega nii grupis kui individuaalselt;
● Loon usaldusliku ja turvalise keskkonna noortele;
● Osalen võimalusel laagri või maleva töös;
● Lähtun oma töös noorsootöö kutse-eetikast.

3) Mitteformaalõppe meetodite omandamine ja rakendamine:

● Planeerin ja viin ellu vähemalt 3 lihtsamat planeeritud tegevust/sündmust;
● Juhendan noori (sh nende õppeprotsessi).

4) Oma nõrkuste ja tugevuste hindamine ning arendamine (arenguvestlus juhiga):

● Teen koostööd mentoriga;
● Taotlen osakutse;
nt laagrikasvataja – selleks on vaja 32 akadeemilist tundi noorsootöötaja
kompetentsidega seotud täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul ja 8
akadeemilist tundi esmaabi koolitust viimase kolme aasta jooksul.

● Osalen vähemalt kolmel noorsootöötaja professionaalsust ja metoodilisi oskusi tõstval
koolitusel.