Noorsootöötaja Vilunud

Siin astmel on noorsootöötaja, kellel on erialane rakenduskõrgharidus/bakalaureusekraad või töö
käigus omandatud kutseoskused. Sellel astmel noorsootöötajal on kutse tase 6 ja valmistub
võimalusel kutse tase 7 taotlemiseks. Töötades noortevaldkonnas jõuavad noorsootöötajad sellele
astmele, kuid mitte kõik. Seda astet iseloomustab kõige enam intuitiivne otsustamine. Tänu oma
rikkalikule kogemusele suudab vilunud noorsootöötaja näha situatsioone terviklikult. Ta oskab
kiiresti ära tunda sarnaseid sündmusi. Oskab kasutada teaduspõhiseid lähenemisi oma töös.
Juhendab teisi noorsootöötajaid ja on mentoriks alustavatele noorsootöötajatele.
Kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1.

Sammud, mis toetavad kogemust, koolitusvajadust ning kompetentse järgmisele tasemele
liikumiseks:

1) Kutsealase fookuse seadmine

● Juhin ja arendan oma organisatsiooni ja noortevaldkonda kohalikul, maakondlikul,
riiklikul või rahvusvahelisel tasandil;
● Juhendan noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante;
● Sean eesmärgid kutse tase 7 taotlemiseks;
● Spetsialiseerun valdkonna siseselt.

2) Mitmekesiste tööülesannete täitmine:

● Loon tingimused noorte omaalgatuse ja vastutuse arenguks ning noorte kaasamiseks;
● Tagan ja juhin praktilise noorsootöö toimimist ning viin läbi ja kavandan
arendustegevusi kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil;
● Kaardistan regulaarselt noorte arengu ja infovajadused ning sellest lähtuvalt planeerin
tegevusi, asutuse eesmärke ja koostööd;
● Tunnen noorsootöö valdkonda reguleerivaid õigusakte ning loon ise õigustloovaid
akte ning oskan neid oma töös kasutada;
● Tagan turvalise keskkonna nii noortele kui töötajatele;
● Planeerin, koordineerin ja juhendan mitteformaalseid tegevusi;
● Juhendan noorsootöötajaid, vabatahtlike, praktikante jt;
● Teen koostööd võrgustikuga ja teiste huvi- ja sidusgruppidega; algatan ja juhin
koostöövõrgustikke;
● Kasutan erinevaid töökeskkondi ja digivahendeid;
● Planeerin ja viin ellu projekte (sh koostööprojekte ja rahvusvahelisi projekte);
● Planeerin ja viin läbi regulaarselt avalikke esinemisi ja meediakajastusi, avaldan
arvamusartikleid ja viin läbi avalikkuse teavitamist;
● Viin reguraalselt läbi noorsootöö valdkonna hindamisi- tegevuskava, kvaliteet, seire
jms.

3) Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine

● Koos noorte ja noorsootöötajatega, kolleegidega;
● Planeerin, koordineerin või juhendan mitteformaalseid tegevusi;
● Mina õppijana ja juhendajana;
● Järjepidev enesearendamine koos enesereflektsiooniga.

4) Oma nõrkuste ja tugevuste hindamine ning arendamine:

● Kriitiline refleksioon;
● Osalen oma arenguvajadustest ja töö spetsiifikaga seotud täiendkoolitustel;
● Loon innovaatilisi ja uudseid lähenemisi/võimalusi.