Noorsootöötaja Edasijõudnud algaja

Siin astmel on noorsootöötaja, kellel on eelkõige töö käigus omandatud kutseoskused,
soovituslikult kõrgharidus. Sellel astmel omandab noorsootöötaja tööks vajalikud oskused ja
teadmised kutse tase 4 taotlemiseks. Ta hakkab aru saama teoreetilistest alustest, mida on
saavutanud koolitustel. Oskab seostada teadmisi ja praktilisi lähenemisi ning tegutseb kontekstist
lähtuvalt, mitte niivõrd reegleid jäigalt järgides. Täielik personaalne vastutus noortega töös tekib,
kui noorsootöötajal areneb personaalse tegevuse mõtestamine, st kui ta tahtlikult oskab ja teab,
mida teha. Sellise tegevusviisi oskus viib järgmise astmeni.

1) Kutsealase fookuse seadmine koostöös mentori või tööandjaga

● Vajadusel jätkan tööd mentoriga, regulaarsed arenguvestlused tööandja või
mentoriga;
● Sean eesmärgid noorsootöötaja tase 4 taotlemiseks;
● Tean ja tunnen noorsootöö õigusakte ja oskan neid kasutada.

2) Mitmekesiste tööülesannete täitmine

● Loon tingimused noorte omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
● Planeerin ja viin ellu noorsootöö tegevusi;
● Vahendan ja levitan noorteinfot lähtuvalt noorteinfo standarditest;
● Töötan noortega nii grupis kui individuaalselt;
● Selgitan välja noorte arenguvajadused ja arvamuse ning kaardistan seda regulaarselt;
● Loon usaldusliku ja turvalise keskkonna noortele;
● Töötan nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena, osalen arendustegevuses;
● Kasutan erinevaid töökeskkondi ja digivahendeid;
● Teen koostööd võrgustikuga ja teiste huvi-ja sidusgruppidega;
● Planeerin ja viin ellu projekte ja tegevusi sh koostööprojekte;
● Planeerin ja viin läbi regulaarselt avalikke esinemisi st publiku ees;

● Teen regulaarselt meediakajastusi ja avalikkuse teavitamist või annan selleks sisendi.

3) Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine

● Koos noortega;
● Eneserefleksioon;
● Koos mentoriga;
● Teadlikult valin ja kasutan mitmekesiseid mitteformaalse õppe meetodeid.

4) Oma nõrkuste ja tugevuste hindamine ning arendamine (arenguvestlus):

● Osalen vähemalt kolmel noorsootöötaja professionaalsust ja metoodilisi oskusi
arendavatel täiendkoolitustel, millest soovituslikult vähemalt ühel rahvusvaheline.
● Oskan analüüsida ja kaardistada enda tugevusi, nõrkusi ja teadlikult planeerin oma
edasist arengut.