Noorsootöötaja Kompetentne

Siin astmel on noorsootöötaja, kellel on erialane kõrgharidus või töö käigus omandatud
kutseoskused. Sellel astmel omandab noorsootöötaja tööks vajalikud oskused ja teadmised kutse
tase 6 taotlemiseks. Noorsootöötaja suudab seada prioriteete oma tegevuses ning teha teadlikke
valikuid nii eesmärkide püstitamisel, tegevusplaanide kavandamisel kui ka otsuste langetamisel.
Ta on võimeline eristama olulist ja ebaolulist (nt millist teemat põhjalikumalt käsitleda).
Kompetentne noorsootöötaja teab, mis on tegevuskava ja arengukava ning kuidas neid teha. Siit
astmelt alates võib olla mentoriks uuele noorsootöötajale.
Kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1.
Sammud, mis toetavad kogemust, koolitusvajadust ning kompetentse järgmisele tasemele
liikumiseks:

1) Kutsealase fookuse seadmine

● Juhin ja arendan oma organisatsiooni ja noortevaldkonda kohalikul, maakondlikul või
riiklikul tasandil;
● Juhendan noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante;
● Sean eesmärgid kutse tase 6 taotlemiseks;
● Tunnen noorsootöö õigusakte ja oskan neid oma töös kasutada.

2) Mitmekesiste tööülesannete täitmine

● Loon tingimused noorte omaalgatuse ja vastutuse arenguks, kaasan noori
tegevustesse;
● Korraldan ja juhin praktilist noorsootööd ning viin läbi arendustegevusi kohalikul,
maakondlikul või riiklikul tasandil;
● Selgitan välja regulaarselt noorte info- ja arenguvajadused ning sellest lähtuvalt
planeerin tegevusi;
● Tunnen noorsootöö valdkonda reguleerivaid õigusakte ning oskan vajaduse korral
teha ettepanekuid muudatusteks ja anda sisendit noortepoliitika kujundamisele;
● Loon usaldusliku ja turvalise keskkonna noortele;
● Juhendan noorsootöötajaid, vabatahtlike, praktikante jt ning osalen võrgustikutöös;
● Teen koostööd võrgustikuga ja teiste huvi- ja sidusgruppidega;
● Kasutan erinevaid töökeskkondi ja digivahendeid;
● Planeerin ja viin ellu projekte (sh koostööprojekte ja rahvusvahelisi projekte);
● Planeerin ja viin läbi regulaarselt avalikke esinemisi;
● Teen regulaarselt meediakajastusi, avaldan arvamusartikleid, viin läbi avalikkuse
teavitamist või annan selleks sisendi.

3) Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine

● Koos noorte ja noorsootöötajatega;
● Eneserefleksioon;
● Järjepidev enesearendamine;
● Teadlikult valin ja kasutan mitmekesiseid mitteformaalse õppe meetodeid.

4) Oma nõrkuste ja tugevuste hindamine ning arendamine

● Osalen oma arenguvajadustest ja töö spetsiifikaga seotud täiendkoolitustel;
● Olen asutuse esindajana partner vähemalt 1-le rahvusvahelisele koostööle.